Münir Derman’ın Notlarından

Türk milleti dünyanın en cömert milletidir. Cömertlik zenginlik ile değildir,

Gönül iledir.

Hangi fakirin evine giderseniz gidin sizi aynı ağırlık ruhu ile ağırlarlar. Cömertliğin idraki hiçbir batılı kapitalistin hülyasına bîle giremez.

Zaten lügatlardaki. cömertlik kelimesinin mukabili de uydurma bir lakırdıdır.

Cömertlik başka dile tercüme edilmez.

70.000 evliya toprağı denilen Anadolu ya has bir haslettir. Cömert kelimesi Anadolu da da kullanılmaz. Çünkü bu herkeste olduğundan kibir vesilesi olur.

Gerçek hayat rüyalara hiç benzeme/.

Kederden geçmeden neşeye varılma/.

İnsanlar bilmedikleri konularda tanışırlar.

İnsanları amelleri ile değil adları ile tanıyorsunuz. Birçok adlar birçok fena isleri örter.

Hallac-ı Mansur’a yapılan görülmemiş işkence ile ölüm şeriatı muhafaza kelimesi allında ulema meclisinin verdiği fetva ile oldu.

İslam’da işkence yasaktır. (Musüllü) ayeti, Uhud harbinde inmiştir.

Fetva verenlerin adlarına bakmayın .

Altında küfre bakan yüzleri görülür o adların.

Settarı uyub.

Zül intikam

Şedidil igab

Seriül hisab

Vahidul kahhar

Zülcelali ve’l ikram

Rabbıs semavat

Nurussemavat

Bediüssemavat

Bunlar ne demektir. Bunları bul öğren.

Allah’ın kahrında lütfü gizlidir. Yanan yeri tekrar yaptırmamıştır. Kimse onu sen bul.

Kahrın içinde lütfü gizlidir. Dikkat.

Onun için vahidül kahhardır…

Gözleri hakikatlere açık olanlar yakinen bilirler ki bu maddiyat aleminin fevkinde bir de maneviyat alemi vardır. Bu maddiyat sahasında sayısız hadiseleri vücuda getiren ilahi kudret, maneviyat aleminde denihayetsiz şunu (olurları) vücuda getirmektedir.

Bu manevi şunun tecelliyatı hususunda  ise Kur’an ayetlerinin pek latif tesirleri vardır ki buda Kur’ anı Kerim-e Allah u Teala tarafından mev-ud bulunan (vaad edilen) hassalardan meziyetlerden ibarettir.

Birçok hastalıkların İyileşmesi için ayetlerin okunması lazımdır. Bunlar ilahi ihtizaz titreşimlerdir. Organizmada maddi değişmeler bunlara bağlı ruhi tezahurlar görülür.

Mesela gürültü kanda dimağda potasyum muvazenesini bozar. Ani hiddetlerde bu muvazene yine bozulur. Delilerde muvazene çok bozuktur.

Tabiatta birçok madenler vardır mıknatıs onları çekmez veyahut onlar mıknatısa yanasamazlar. Bu bahis uzundur. Diğer yazılarda anlatılmıştır,

Rüya bir sırdır. Ruhi hadiselerden biridir. Kur’anı ve ayetlerini anlamak için belagat ilmi denilen aklın ve idrakin hakikate doğru gittiği bir yoldur bu.

Mana. Beyan. Bedi kısımları vardır. Bunları bilen Kur’anı tefsir eder, anlar.
ر        Mesela            ل        هم                 ن

Ra            lam         ha mim       nun

Bunların hepsi birden       : Elif Lam Mim          الم

 

Elif – Allah

Lam – Latif Cebrail demek.

Mim – Melek Muhammed demek, Hepsi birden Errahman oluyor. Manası Allah Cebrail ile vahyi Hz. Muhammed’e gönderdi. İşle bunu anlayanlar ilimde rasihun olanlardır.

Her şeyi sudan halkettik (her şey) nedir?

Her şeyde ben varım. Kudretimle tecellî ettim. Bütün güçlerimle güründüm.

Her meydana çıkıp zuhur eden her şeyin aslı, sırrı. gücü. kudreti o zuhur eden şeyin içinde kalandır.

Kendinde taşıdığı dostu bilen çok azdır.

Onu bilen, ölümden. İhtiyarlık, ızdıraptan kurtulmuştur. Ölmezlik suyu içmiştir. Ama yine ölecektir Lakırdıya gülme. Çok mühim lakırdı bunlar, tekrar, tekrar oku. Zira; İlim asla hakikate tecavüz ederse sapıklık başlar.

Sonsuza girmeden ideal bir tarif yapılamaz.

Bütün sırrı esrarı vahdaniyet insan üzerine yüklenilmiştir. Hakiki İnsan Huri ve Gılmandan daha güzel halk edilmiştir.

Meşhur Arap Şairi Ebu Munzer. “Ya ilahi senin olmadığın yeri bize göster de cehennemi göreyim” demiştir.

Allah her yerde hazır ve nazır değildir. Dikkat et her şey Allah’ da hazır ve nazırdır demektir. Aksini düşünme küfre gidersin.

Yardım kutsal bir sözdür. Bütün yaratıklara yardım Allah’ın şanındandır. Bu şandan hakiki ile istifade için kimseden yardım istemeyin.

Yardım istemekde Hak’ka isyan kokusu vardır. Bu, harekette bu kokuyu burun almaz.

Akıl idrak etmez.

İlim bulamaz.

Bu iş de irfan sahibi olmak gerek.

Bunu idrak edememek en büyük cehennem ateşidir. Faizle para almak aha bundan haramdır.

Vermedi demedir. Sen utanmadan istiyorsun. Yani faiz Allah vermedibaşkasına dönmektir.

Hak bu halinden senden utandı da seni işitmek istemedi. Ondan istediğini vermedi.

 

Dr. Münir Derman

Bunlar da hoşunuza gidebilir...